ارتباط با ما 
 
       
 
 
انجمن مدیریت کیفیت ایران، مجري جايزه ملي كيفيت ايران
 
آدرس :
خیابان سید جمال الدین اسدآبادی( یوسف آباد)- خ ابن سینا - بین خیابان هفتم و نهم - پلاک 4 - طبقه 2
 
تلفن :  4-88101192
نمابر:  88725944
 
پست الكترونيك: Info@inqa.org
 

 
          صـفحـه اصلي              
    یازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت
  راهنـــمــای متـــقاضیــان
  فــــــــرم ثـــبـــــت نـــام
  جدول زمانبندی فرایند جایزه
  هـــزیـنـه ثــبــت نــــام
  
    مدل جــــايزه ملـــــي كيفيـــت
  اصــــــول و محتــــواي مــدل
  معرفي مدل، معيار، شاخص ها
  فـــرايـــنـــــــد ارزيــــــابـــــي
  راهنــمای تــدوین اظهــارنـامـه
  اظــــهارنــــامــــه نــمـونــــــه
  
    درباره جايــــزه ملـــي كيفيـت
  نظامنامه جـــايزه ملـــي كيفيت
  ســـاختار اجرايي جايزه كيفيت
  اعضاي شوراي سياســتگذاري
  اعضـــــاي كمــيته فنــــــــــي
  مربیان مورد تایید صـــلاحیت
  آشـــنايي با متقـاضيان پيشــين
  فراخوان مدرسان جایزه ملی کیفیت
  
    خــــود ارزيابـــي ســـــريع
  عـــضـــــويت در ســـــــامانه
  خود ارزيابي بر اساس مدل
  
    اطلاعات و مســــتندات راهنما
  مـــبــاني عـــلــمــــي و نــظــري
  مــــبـــــاني مــــــــدل نــــويــــن
  نحـــوه تـــهيــــه اظــهارنــــامه
  گروه بندي ده گانه محصولات
  دريافت بروشورهاي راهنـــما
  كـــــــتـــــــــــب مــــرتــــــبــــــط
  ســـــــــايـــت هاي مــرتـــــبــــط
  
    آخــــــرين اخبار / نشـــــــريات
  مراســـــم هشــــتمــــین دوره
  
    گـــــزارشــــــها و پيامــــــها
  گزارش سال 82
  گزارش سال 83
  گزارش سال 84
  گزارش سال 85
  گزارش سال 87
  گزارش مقايســه اي حضــــور
  پيام آقاي دكتر ناظمــي اردكاني
  پيام آقاي مهندس انتصـــاريان
  پيام مهندس خانم زهره سوفالي
  طرح تنديــــس از زبان طـــراح
  
    دربــــــاره ما
  ارتباط با ما
  
  
                                                    تاريخ :  
93/08/01
كد كاربر جاري : 
نامعلوم
مجوزها : اضافه   ويرايش    حذف ورود

تاريخ آخرين بروزآوري سايت:15/11/86